تهران ، نارمک میدان هلال احمر
خیابان گلستان کوچه نوبری
09101702060
09101702061
info@daryaserver.com
support@daryaserver.com

نمایش وب سایت فقط جهت کاربران ایرانی

توسط

شما می توانید در سرور لینوکس وب هاستینگ خود دسترسی به سایت را فقط جهت کاربران ایرانی فعال نمایید. جهت انجام این کار کد زیر را در فایل .htaccess وب هاستینگ خود کپی نمایید.

#all rights reserved.

#This list may not be redistributed in any form.

#this list includes network data on the following countries:

#IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF

<Limit GET POST>

order deny,allow

allow from 2.144.0.0/14

allow from 2.176.0.0/12

allow from 5.22.0.0/17

allow from 5.22.192.0/19

allow from 5.23.112.0/21

allow from 5.28.32.0/21

allow from 5.34.192.0/19

allow from 31.7.64.0/18

allow from 31.7.128.0/20

allow from 31.24.200.0/21

allow from 31.24.232.0/21

allow from 31.25.88.0/21

allow from 31.25.104.0/21

allow from 31.25.128.0/21

allow from 31.25.232.0/21

allow from 31.29.32.0/19

allow from 31.40.0.0/21

allow from 31.47.32.0/19

allow from 31.56.0.0/14

allow from 31.130.176.0/20

allow from 31.170.48.0/20

allow from 31.171.216.0/21

allow from 31.184.128.0/18

allow from 31.193.112.0/21

allow from 31.193.144.0/20

allow from 31.217.208.0/21

allow from 37.9.248.0/21

allow from 37.19.80.0/20

allow from 37.32.0.0/19

allow from 37.32.32.0/21

allow from 37.32.40.0/21

allow from 37.32.112.0/20

allow from 37.44.56.0/21

allow from 37.49.144.0/21

allow from 37.63.128.0/17

allow from 37.75.240.0/21

allow from 37.98.0.0/17

allow from 37.98.200.0/21

allow from 37.114.192.0/18

allow from 37.123.192.0/21

allow from 37.128.240.0/20

allow from 37.130.200.0/21

allow from 37.137.0.0/16

allow from 37.143.144.0/21

allow from 37.152.160.0/19

allow from 37.191.64.0/19

allow from 37.221.0.0/18

allow from 37.235.16.0/20

allow from 37.252.216.0/21

allow from 37.254.0.0/15

allow from 46.18.248.0/21

allow from 46.21.80.0/20

allow from 46.28.72.0/21

allow from 46.32.0.0/19

allow from 46.34.96.0/19

allow from 46.34.160.0/19

allow from 46.36.96.0/19

allow from 46.38.128.0/19

allow from 46.100.0.0/16

allow from 46.143.0.0/16

allow from 46.148.32.0/20

allow from 46.164.64.0/18

allow from 46.183.184.0/21

allow from 46.209.0.0/16

allow from 46.224.0.0/15

allow from 46.245.0.0/17

allow from 46.248.32.0/19

allow from 46.249.96.0/19

allow from 46.251.160.0/19

allow from 46.255.216.0/21

allow from 62.60.128.0/17

allow from 62.102.128.0/20

allow from 62.193.0.0/19

allow from 62.220.96.0/19

allow from 77.36.128.0/17

allow from 77.77.64.0/18

allow from 77.104.64.0/18

allow from 77.237.64.0/19

allow from 77.237.160.0/19

allow from 77.245.224.0/20

allow from 78.38.0.0/15

allow from 78.109.192.0/20

allow from 78.110.112.0/20

allow from 78.111.0.0/20

allow from 78.154.32.0/19

allow from 78.157.32.0/19

allow from 78.158.160.0/19

allow from 79.127.0.0/17

allow from 79.132.192.0/19

allow from 79.170.144.0/21

allow from 79.175.128.0/18

allow from 80.66.176.0/20

allow from 80.69.240.0/20

allow from 80.71.112.0/20

allow from 80.75.0.0/20

allow from 80.191.0.0/16

allow from 80.242.0.0/20

allow from 80.253.128.0/20

allow from 80.253.144.0/20

allow from 81.12.0.0/17

allow from 81.28.32.0/20

allow from 81.28.48.0/20

allow from 81.29.240.0/20

allow from 81.31.160.0/20

allow from 81.31.176.0/20

allow from 81.31.224.0/19

allow from 81.90.144.0/20

allow from 81.91.128.0/20

allow from 81.91.144.0/20

allow from 81.163.0.0/21

allow from 82.99.192.0/18

allow from 82.115.0.0/19

allow from 83.147.192.0/18

allow from 84.47.192.0/18

allow from 84.241.0.0/18

allow from 85.9.64.0/18

allow from 85.15.0.0/18

allow from 85.133.128.0/17

allow from 85.185.0.0/16

allow from 85.198.0.0/18

allow from 86.57.0.0/17

allow from 86.109.32.0/19

allow from 87.107.0.0/16

allow from 87.236.208.0/21

allow from 87.247.160.0/19

allow from 87.248.128.0/19

allow from 88.135.32.0/20

allow from 89.144.128.0/18

allow from 89.165.0.0/17

allow from 89.184.192.0/19

allow from 89.221.80.0/20

allow from 89.235.64.0/18

allow from 91.98.0.0/15

allow from 91.184.64.0/19

allow from 91.186.192.0/19

allow from 91.206.122.0/23

allow from 91.207.138.0/23

allow from 91.208.165.0/24

allow from 91.209.242.0/24

allow from 91.212.16.0/24

allow from 91.212.19.0/24

allow from 91.212.252.0/24

allow from 91.216.4.0/24

allow from 91.217.64.0/23

allow from 91.220.79.0/24

allow from 91.222.196.0/22

allow from 91.224.110.0/23

allow from 91.224.176.0/23

allow from 91.225.52.0/22

allow from 91.226.224.0/23

allow from 91.228.189.0/24

allow from 91.229.214.0/23

allow from 91.230.32.0/24

allow from 91.232.64.0/22

allow from 91.232.68.0/23

allow from 91.232.72.0/22

allow from 91.233.56.0/22

allow from 91.236.168.0/23

allow from 91.237.254.0/23

allow from 91.238.0.0/24

allow from 91.239.14.0/24

allow from 91.239.108.0/22

allow from 92.42.48.0/21

allow from 92.50.0.0/18

allow from 92.61.176.0/20

allow from 92.62.176.0/20

allow from 92.242.192.0/19

allow from 93.110.0.0/16

allow from 93.126.0.0/18

allow from 93.190.24.0/21

allow from 94.74.128.0/18

allow from 94.101.128.0/20

allow from 94.101.176.0/20

allow from 94.101.240.0/20

allow from 94.139.160.0/19

allow from 94.182.0.0/15

allow from 94.184.0.0/17

allow from 94.184.128.0/17

allow from 94.232.168.0/21

allow from 94.241.128.0/18

allow from 95.38.0.0/16

allow from 95.80.128.0/18

allow from 95.81.64.0/18

allow from 95.82.0.0/18

allow from 95.82.64.0/18

allow from 95.130.56.0/21

allow from 95.130.240.0/21

allow from 95.142.224.0/20

allow from 109.72.192.0/20

allow from 109.74.224.0/20

allow from 109.95.56.0/21

allow from 109.95.64.0/21

allow from 109.109.32.0/19

allow from 109.110.160.0/19

allow from 109.111.32.0/19

allow from 109.122.192.0/18

allow from 109.125.128.0/18

allow from 109.162.128.0/17

allow from 109.201.0.0/19

allow from 109.203.160.0/19

allow from 109.225.128.0/18

allow from 109.230.64.0/18

allow from 109.238.176.0/20

allow from 109.239.0.0/20

allow from 128.65.160.0/19

allow from 128.140.0.0/17

allow from 130.185.72.0/21

allow from 130.255.192.0/18

allow from 146.66.128.0/21

allow from 146.247.40.0/21

allow from 158.58.184.0/21

allow from 159.20.96.0/20

allow from 159.255.32.0/21

allow from 164.138.16.0/21

allow from 164.138.96.0/21

allow from 164.215.40.0/21

allow from 164.215.128.0/17

allow from 176.12.64.0/20

allow from 176.46.128.0/19

allow from 176.56.144.0/20

allow from 176.62.144.0/21

allow from 176.67.64.0/20

allow from 176.101.32.0/20

allow from 176.101.48.0/21

allow from 176.102.224.0/19

allow from 176.221.16.0/20

allow from 176.221.64.0/21

allow from 178.21.40.0/21

allow from 178.21.160.0/21

allow from 178.22.72.0/21

allow from 178.131.0.0/16

allow from 178.157.0.0/18

allow from 178.173.128.0/17

allow from 178.215.0.0/18

allow from 178.219.224.0/20

allow from 178.236.32.0/20

allow from 178.238.192.0/20

allow from 178.239.144.0/20

allow from 178.248.40.0/21

allow from 178.251.208.0/21

allow from 178.252.128.0/18

allow from 178.253.0.0/18

allow from 188.34.0.0/16

allow from 188.75.64.0/18

allow from 188.93.64.0/21

allow from 188.118.64.0/18

allow from 188.121.96.0/19

allow from 188.121.128.0/19

allow from 188.125.64.0/19

allow from 188.126.128.0/19

allow from 188.136.128.0/17

allow from 188.158.0.0/15

allow from 188.191.176.0/21

allow from 188.245.0.0/16

allow from 188.253.0.0/17

allow from 192.188.127.0/24

allow from 193.0.156.0/24

allow from 193.8.139.0/24

allow from 193.28.181.0/24

allow from 193.34.197.128/25

allow from 193.104.22.0/24

allow from 193.104.212.0/24

allow from 193.105.2.0/24

allow from 193.105.6.0/24

allow from 193.106.196.0/22

allow from 193.178.200.0/22

allow from 193.189.122.0/23

allow from 193.218.205.64/26

allow from 194.60.228.0/22

allow from 194.106.198.0/24

allow from 194.143.140.0/23

allow from 194.146.148.0/22

allow from 194.225.0.0/16

allow from 195.20.136.0/24

allow from 195.88.188.0/23

allow from 195.110.38.0/23

allow from 195.146.32.0/19

allow from 195.170.163.0/24

allow from 195.191.74.0/23

allow from 195.211.44.0/22

allow from 195.245.70.0/23

allow from 196.3.91.0/24

allow from 212.1.192.0/21

allow from 212.16.64.0/19

allow from 212.33.192.0/19

allow from 212.50.224.0/19

allow from 212.80.0.0/19

allow from 212.86.64.0/19

allow from 212.95.128.0/19

allow from 212.120.192.0/19

allow from 213.109.240.0/20

allow from 213.147.128.0/19

allow from 213.176.0.0/19

allow from 213.176.32.0/19

allow from 213.176.64.0/18

allow from 213.195.0.0/18

allow from 213.207.192.0/18

allow from 213.217.32.0/19

allow from 213.233.160.0/19

allow from 217.11.16.0/20

allow from 217.24.144.0/20

allow from 217.25.48.0/20

allow from 217.64.144.0/20

allow from 217.66.192.0/20

allow from 217.66.208.0/20

allow from 217.146.208.0/20

allow from 217.170.240.0/20

allow from 217.172.96.0/19

allow from 217.174.16.0/20

allow from 217.218.0.0/15

deny from all

</Limit>


پست های توصیه شده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 
Themetf