IP آی پی چیست؟

این آدرس توسط پروتکل اینترنت IP برای شناسایی هر کامپیوتر روی اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد یک آدرس IP از ۴ عدد تشکیل میشود که این اعداد دربازه صفر تا ۲۵۵ تغییر کرده است و توسط نقطه (.) از هم جدا میشود .
کامپیوترها آدرس IP را چگونه به دست می آورند؟
سازمانی به نام Internic به ارائه کنندگان مختلف سرویس اینترنت ISP ها این آدرسها را میدهد و همانطور که ممکن است پیش شماره تمام همسایه هایشما مثلاً با عدد ۶۲۴ شروع شود آدرس IP تمام کامپیوتر ها متصل به یک ISP نیز ممکن است با ۳۵٫ ۸ شروع شود در حقیقت Internic معمولاً آدرس IP را بصورت مجموعه ای از آدرسها ارائه میکند به عنوان مثال شرکت Y تمام آدرسهای IP که با ۳۵ .۸٫ ۷ شروع میشوند را خریداری میکند بنابراین میتواند ۲۵۵ آدرس IP مختلف را به افراد ارائه دهد. بعضی شرکتها از اسامی دامنه ها برای پنهان کردن آدرسها IP استفاده میکنند.
نام دامنه نیز توسط Internic ثبت میشود و نسخه انگلیسی آدرس IP است .بعضی کامپیوترها (Domain Name Server) را به کار میبرند که همان آدرس اختصاری است که برای دسترسی سریعتر به اینترنت به آن استفاده میشود.

About the Author

Leave a Reply